Yukarı Ok İkon
TEKTUŞ SİPARİŞ SİSTEMLERİ GIDA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
-BİRİ BAYİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN -
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Koşuyolu Cad. Mahmut Yesari Cad. No:8/1 Kadıköy İstanbul adresinde kayıtlı merkezi bulunan, TEKTUŞ SİPARİŞ SİSTEMLERİ GIDA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ (“BİSU” veya “Şirket”) (MERSİS NO: 083604567100013) tarafından kişisel verilerin korunmasına büyük önem verilmekte, kişisel veri içeren tüm iş süreçlerinde Kanun’a uyum hedeflenmektedir.

Bayi adayları tarafından başvuru süreçlerinde iletilen formlar, bilgi ve belgeler ile birlikte ve arşivleme süreçlerinde işlenen kişisel veriler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında bu doküman düzenlenmiştir.

A. İşlenen Kişisel Verileriniz

 • Kimlik verilerinizden;

  ad, soyad, TCKN,

 • İletişim verileri;

  Telefon numarası, e-posta adresi, ikametgah

 • Eğitim Bilgilerinizden;

  Mezuniyet bilgileri (Lisans, Önlisans, Lise, İlkokul..)

 • Mesleki Deneyim Bilgilerinizden;

  Önceki iş deneyimi (işyeri unvanı, görev, başlangıç tarihi)

 • Diğer

  Neden BİRİ partneri olmak istediğinize ilişkin beyanlarınız, bayilik istediğiniz il-ilçe- semt bilgileri ve minimum yatırım tutarınız

B. Hangi Amaçlarla İşleneceği ve İşleme Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz; aşağıda sıralanan amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5/2-f maddesi doğrultusunda veri sorumlusunun meşru menfaati ve Kanun’un 5/2-c maddesi doğrultusunda Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi uyarınca;

 • Bayi başvurularının değerlendirilmesi,
 • Başvuru sonuçları ile ilgili adaylarla iletişime geçilmesi,
 • Bayi adaylarının Şirket politikalarına uygunluğunun değerlendirilmesi,
 • Sözleşmelerin kurulması görüşmelerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde finansal/mali/hukuki sorgulama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,
 • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.
 • Arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

B. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 • BİSU, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda ortak ve iştirakleriyle,
 • İşin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla, tedarikçilerle,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi kapsamında, resmi kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
 • Arşivleme/kayıt, iletişim süreçleri kapsamında; Fiziki ve elektronik verilerinin saklanması amacıyla altyapı sağlayıcılarıyla,
 • Bilgi güvenliğinin temini, hukuki ve teknik yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla bu alanda hizmet veren iş ortakları, adli bilişim uzmanları ve danışmanlarla paylaşabilir.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, https://bisu.com.tr/isortagim.html üzerinde yer alan online bayi başvuru formu, e-mail ve telefon üzerinden elektronik olarak ve otomatik yöntemlerle, fiziki olarak, basılı formlar ve elden teslim edilen bilgi/belgeler vasıtasıyla ve kısmen otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

D. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize [email protected] adresinden ya da Koşuyolu Cad. Mahmut Yesari Cad. No:8/1 Kadıköy İstanbul adresine postalayarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.